Vinod Kumar, V., Al-Belushi, M. I., & Al Mamari, H. Z. (2018).