Shamshirgaran, S. R., Al-Kayiem, H. H., Sharma, K. V., & Ghasemi, M. (2020).