Natarajan, R., & Zahir Said Al Shibli, F. S. (2021).