Abbas, S., Faisal, M., Ur Rahman, H., Zahid Khan, M., Merabti, M., & Khan, A. U. R. (2018).